Vrijheid van meningsuiting zegeviert in granulietzaak

Leestijd: 2 minuten

De afgelopen jaren was het journalistieke programma Zembla verwikkeld in een spraakmakende rechtszaak. De discussie draaide om de vraag of een deskundige in de uitzending van Zembla onrechtmatig handelde door kritiek te uiten op het storten van granuliet in natuurplassen. De producent, Graniet Import Benelux (GIB), claimde dat Zembla hiermee hun reputatie schaadde en dat hij onrechtmatig handelde.

Vrijheid van meningsuiting versus reputatie

De kern van de zaak ligt in de afweging tussen het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) en het recht op bescherming van reputatie (art. 8 EVRM). De rechter in eerste instantie oordeelde dat een deel van de uitlatingen in Zembla onrechtmatig was, aangezien ze onvoldoende waren onderbouwd en GIB daardoor onterecht in een kwaad daglicht werden gesteld. Er moest onder meer een rectificatie worden geplaatst en een nader te bepalen schadevergoeding worden betaald. De deskundige ging hiertegen in hoger beroep.

Het Hof: ruimte voor kritisch debat

Het Hof kwam echter tot een andere conclusie en benadrukte het belang van vrijheid van meningsuiting, vooral wanneer het gaat om kwesties van algemeen belang. De aard van de uitlatingen en de context waarin ze werden gedaan, speelden hierbij een cruciale rol. Van belang voor de context zijn de volgende omstandigheden:

  1. Dragen de uitlatingen bij aan een debat over een zaak van algemeen belang?
  2. Wie doet de uitlatingen?
  3. Hebben de uitlatingen voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal?
  4. De inkleding van de uitlatingen,
  5. De omvang van het publiek dat met de uitlatingen wordt bereikt,
  6. Over wie gaan de uitlatingen?
  7. De ernst van de te verwachten gevolgen voor degene op wie de uitlatingen betrekking hebben.

Eindoordeel

Door bovenstaande vragen te beantwoorden, kwam het Hof tot het oordeel dat de uitlatingen van de deskundige toch niet onrechtmatig waren. Het ging immers om een zaak van algemeen belang, dat de uitlatingen door een deskundige waren gedaan is van belang, de gedane beweringen vinden  voldoende steun in het feitenmateriaal, de uitlatingen waren voldoende ingekleed, Zembla bereikt een groot publiek, een groot commercieel bedrijf als GIB moet over het algemeen kritisch commentaar dulden. Hoewel Zembla kon voorzien dat de uitlatingen in het programma grote gevolgen voor GIB zouden hebben, brengt het voorgaande met zich mee dat de uitlatingen toch niet onrechtmatig zijn.

Ga de discussie aan, maar stel jezelf de juiste vragen

Dit arrest benadrukt het belang van een open en kritisch debat, vooral wanneer grote ondernemingen onder de loep worden genomen. Het stelt een precedent dat de vrijheid van meningsuiting zwaar weegt, zeker in gevallen waar het publieke belang op het spel staat. Wil je als partij weten waar je aan toe bent met uitlatingen in de media. Wat betekent dit voor je onderneming? Neem contact op met een van onze experts: +31 (0)88 – 141 08 00

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: